Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIĘDZYZAKŁADOWĄ KOMISJĘ ZWIĄZKOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” GRUPA ŻYWIEC S.A.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej www.grupazywiec-solidarnosc.pl w celu skontaktowania się z MKZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ GRUPA ŻYWIEC S.A., wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.grupazywiec-solidarnosc.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest MKZ NSZZ „Solidarność” Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: MKZ), dane kontaktowe: 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88, Tel.: (33) xxxxxxxxx, fax: (33) xxxxxxxx,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (33) xxxxxxxx,
 3. pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych MKZ oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego MKZ  i innych Członków Prezydium MKZ oraz Biura MKZ – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym MKZ, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 4. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,
 5. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 6. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 

          a)     dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

          b)     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

          c)     żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

          d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

          e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

          f)      przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

 

 1. podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT - nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,
 2. w szczególności dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 3. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iodo@grupazywiec-solidarnosc.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby MKZ NSZZ „Solidarność”, 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88.

                                                                          

ZGODA

 • ·   Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.
 • ·   Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.
 • ·   Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w Klauzuli informacyjnej.